Privacybeleid

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Tom van Gijzel Interieurs B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website, en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van de informatie die op deze website wordt verstrekt.

De informatie op deze website kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

De door Tom van Gijzel Interieurs B.V. verkregen e-mail adressen worden niet gedeeld of doorverkocht aan derden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet gekopieerd of verspreidt wordt, of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tom van Gijzel Interieurs B.V.

Tom van Gijzel Interieurs B.V., gevestigd aan Overleek 6, 1671 GD te Medemblik is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
tomvangijzel.nl
Overleek 6
1671 GD Medemblik
0227 54 01 08

De Functionaris Gegevensbescherming van Tom van Gijzel Interieurs B.V is te bereiken via info@tomvangijzel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tom van Gijzel Interieurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tomvangijzel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tom van Gijzel Interieurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Tom van Gijzel Interieurs B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Tom van Gijzel Interieurs B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Tom van Gijzel Interieurs B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tom van Gijzel Interieurs B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tom van Gijzel Interieurs B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tom van Gijzel Interieurs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: contactgegevens via de website worden bewaard zolang dit naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan tot maximaal een jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tom van Gijzel Interieurs B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tom van Gijzel Interieurs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Tom van Gijzel Interieurs B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tom van Gijzel Interieurs B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tom van Gijzel Interieurs B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tomvangijzel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Tom van Gijzel Interieurs B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tom van Gijzel Interieurs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tomvangijzel.nl.

Geplaatste foto’s in portfolio’s
Portfolio’s waarbij een * vermeld staat in de titel bevatten foto’s welke gedeeltelijk door Tom van Gijzel Interieurs B.V. zijn uitgevoerd in opdracht van Konijn Houtbewerking B.V.

Hosting provider RM Web Services (RMWS)
RMWS is de hosting-provider van de website tomvangijzel.nl. RMWS beheert meerdere servers waarop de websites van zijn klanten draaien. In alle gevallen heeft RMWS toegang tot de website-bestanden, databases en email van zijn klanten.

Van alle WordPress-websites wordt dagelijks een backup gemaakt. Daarnaast worden van deze websites kopieën gemaakt voor het uitvoeren van updates, test en ontwikkel werkzaamheden. Per website en per server worden ook log-files bijgehouden. De IP-adressen worden gebruikt voor autorisatie, fraudebestrijding en beveiliging.

De informatie die RMWS deelt met derden zijn NAW-gegevens ten behoeve van domeinregistraties en ssl-certificaten.

Backups worden maximaal 30 dagen bewaard, zijn versleuteld en enkel toegankelijk voor medewerkers van RMWS.

De log-files worden maximaal 30 dagen bewaard en zijn enkel toegankelijk voor medewerkers van RMWS.